Polityka prywatności

LOREM IPSUM

test

Polityka prywatności

I. Pouczenie o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Podanie danych osobowych celem udzielenia pomocy prawnej jest dobrowolne ale brak podania danych osobowych uniemożliwi świadczenie pomocy prawnej.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:
3. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Michał Pełszyński ul. Wolności 40/24, 41 500 Chorzów, tel. 32 771 85 22.
4. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu dla korespondencji, nr NIP, nr telefonu, wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem lub zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1513 z późn. zm.).
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla udzielenia pomocy prawnej, w tym przez czas niezbędny dla dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń.
7. Dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie osobom, na które przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania. Jeżeli pomoc prawna jest świadczona w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, dane osobowe będą również przekazywane podmiotom świadczącym obsługę księgową lub obsługę informatyczną administratora danych osobowych.
8. Zgodnie z RODO, osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
d) przenoszenia danych;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego .
9. Administrator nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i dane nie są profilowane.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Osoba której dane osobowe są przetwarzane w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby wnoszącej sprzeciw lub dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych uniemożliwi jednakże dalsze świadczenie pomocy prawnej.
12. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

II. Informacje o stosowanych zabezpieczeniach

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
3. W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

III. Informacja o przechowywaniu danych

1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
2. Istotne techniki marketingowe:
Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatora reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

IV. Informacje w formularzach

1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
2. Informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) podlegają zapisowi przez Administratora.
3. Administrator, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

PEŁSZYŃSKI & RAK

Kancelaria adwokatów i radców prawnych

ul. Wolności 40/24, 41-500 Chorzów
+48 32 771 85 22
biuro@kancelaria-amp.pl

Śledź nas:

Założycielem Kancelarii jest Adwokat Michał Pełszyński, który rozpoczął współpracę z grupą ambitnych specjalistów z dziedziny prawa i nauk pokrewnych.

Copyright © 2021 Created by Testimo