Podział majątku po rozwodzie. Co należy do majątku wspólnego?

rozwod 700x400

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami na mocy prawa powstaje wspólność majątkowa, co oznacza, że od tego momentu wszelkie zarobki i nabyte przez małżonków przedmioty są wspólne.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której decydują się oni podpisać intercyzę, czyli małżeńską umowę majątkową, która wprowadza rozdzielność majątkową. Gdy nie ma takiej umowy, po rozwodzie majątek zostaje podzielony między współmałżonków. Małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, jednak istnieją też sytuacje, w których sąd może ustalić nierówny procentowy udział.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?


To, co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków zostało określone w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym:


Małżeńskie ustroje majątkowe – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

  • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
  • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
  • środki zgromadzone na rachunku otwartym lub w ramach pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
  • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie.


Tak więc wszystkie wartości materialne, które zostały zgromadzone w trakcie trwania małżeństwa – takie jak nieruchomości, sprzęty RTV i AGD czy samochody – wchodzą w skład majątku wspólnego. Nie ma tu znaczenia, czy małżonkowie zapłacili za nie wspólnie, czy zrobił to tylko jeden z nich.


Jak można podzielić majątek po rozwodzie?


Istnieją dwa sposoby na podział majątku małżonków po rozwodzie:

  • Zawarcie umowy z byłym współmałżonkiem – gdy chcemy zawrzeć umowę z byłym współmałżonkiem, możemy sobie oszczędzić wiele nerwów i czasu. Oczywiście jest to możliwe jedynie wtedy, gdy druga osoba zgodzi się na rozwiązanie ugodowe. Jeśli nie, wtedy można wystąpić do sądu. W takiej sytuacji wcześniejsze propozycje ugodowe nie są wiążące i nie będą brane w sądzie pod uwagę. Prawo polskie określa, że udziały małżonków w majątku są równe, ale na wniosek jednej ze stron może to ulec zmianie. W sytuacji, gdy jeden z małżonków trwoni majątek lub uporczywie unika powiększania go, sąd może ustalić jego nierówny podział.
  • Sprawa rozpatrywana w sądzie – podział majątku dokonany przez sąd może się odbyć na trzy sposoby:
  • Podział w naturze, a więc fizyczny podział rzeczy, takich jak na przykład mieszkanie.
  • Przyznanie rzeczy jednemu z byłych współmałżonków, który zobowiązuje się dokonać spłaty na rzecz drugiego.
  • Sprzedaż rzeczy i podzielenie środków pieniężnych uzyskanych za nie.

Rozwód sam w sobie jest wyczerpujący dla obu stron. Sprawy podziału majątku przysparzają dodatkowych stresów, dlatego warto udać się po pomoc do adwokata, który posiada już w takich sytuacjach doświadczenie, co przyśpieszy i ułatwi cały proces. Warto też pamiętać, że w przypadku niezadowolenia z decyzji sądu w sprawie podziału majątku wspólnego małżonków można się od niej odwołać.