Windykacja

Windykacja należności stanowi obszar działalności Kancelarii rozpoczynający się wezwaniem dłużnika do polubownego zażegnania sporu i prowadzona jest aż do zakończenia postępowania egzekucyjnego.

Reprezentacja Wierzyciela obejmuje dążenie do zaspokojenia jego interesu stwierdzonego tytułem wykonawczym, tj. prawomocnym nakazem zapłaty lub wyrokiem opatrzonym w klauzulę wykonalności.

Kancelaria oferuje pełen zakres usług windykacyjnych polegających na:

  • doradztwie prawnym Klientowi, w szczególności w zakresie kosztów związanych z kolejnymi etapami podejmowanych czynności windykacyjnych,
  • staraniach na rzecz polubownego załatwienia sprawy przed skierowaniem jej na drogę postępowania sądowego,
  • podejmowaniu działań na rzecz zabezpieczenia roszczeń Wierzyciela przed wszczęciem postępowania sądowego,
  • inicjowaniu oraz prowadzeniu postępowania sądowego zmierzającego do uzyskania tytułu wykonawczego,
  • reprezentacji Klienta w postępowaniu egzekucyjnym,
  • doradztwie prawnym w zakresie obrotu wierzytelnościami.