Specjalizacje

doswiadczenie

Założycielem Kancelarii jest Adwokat Michał Pełszyński.

Idea stworzenia obecnie funkcjonującego Zespołu Kancelarii zaistniała na początku 2007 roku. Począwszy od 2010 r. rozpoczęto budowę Zespołu ambitnych profesjonalistów z poszczególnych dziedzin prawa i nauk pokrewnych.

Zdobyte doświadczenia pozwoliły na prężny rozwój Kancelarii, która w chwili obecnej swą aktywność prowadzi na terenie całego województwa śląskiego posiadając swą siedzibę w Chorzowie oraz filię w Rybniku.

Czym się zajmujemy? Nasze specjalizacje:

Prawo cywilne i procedura sądowa

Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego gospodarczego i karno-skarbowego, prawa gospodarczego oraz prawa pracy, zwłaszcza przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami administracji rządowej, skarbowej i samorządowej.

Równocześnie świadczymy pomoc w zakresie uczestnictwa oraz doradztwa w negocjacjach, mediacjach i innych formach postępowania ugodowego mających na celu doprowadzenie do kompromisowego rozwiązania poszczególnych spraw, bez konieczności wszczynania sporu.

W razie ziszczenia się zagrożenia potencjalnym sporem przed podjęciem czynności procesowych przeprowadzimy kompleksową analizę danego stanu faktycznego pod kątem formalnym oraz merytorycznym, w celu przedstawienia proponowanego sposobu postępowania.

Prawo nieruchomości

W ramach oferowanych usług znajduje się stała obsługa prawna na rzecz firm budowlanych oraz związanych z nieruchomościami w zakresie:

  • obrotu nieruchomościami, w szczególności: analiza stanu prawnego nieruchomości, przygotowanie i realizacja procesów inwestycyjnych (opracowanie i negocjowanie umów przedwstępnych, definitywnych, wykonawczych),
  • wykorzystania i obsługi zrealizowanych inwestycji – opracowywanie umów najmu, dzierżawy, zagadnienia dotyczące zarządu nieruchomościami.

Prawo handlowe i gospodarcze

Kancelaria oferuje kompleksową analizę przedłożonej przez Klienta problematyki.

W tym między innymi poprzez: opinie prawne, umowy, wnioski do właściwych organów państwowych.

Doradztwo dla inwestora (w szczególności prawne) i pośredniczenie w rokowaniach, reprezentowanie inwestora w postępowaniach sądowych lub przed organami administracyjnymi.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Działalność Kancelarii w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego obejmuje całokształt spraw mających za przedmiot funkcjonowanie rodziny.

Począwszy od zawarcia związku małżeńskiego, poprzez stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami, jak również małżonkami i dziećmi.

Oferujemy pełne doradztwo w tematyce:

  • prawnego funkcjonowania małżeństwa i jego rozpadu, ze sprawami o separację i rozwód włącznie,
  • skutków ustania związku małżeńskiego,
  • kształtowania kontaktów między rodzicami i dziećmi,
  • rozkładu ciężaru alimentacyjnego w rodzinie.

Prawo pracy

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną w zakresie indywidualnego prawa pracy, zapewniając profesjonalne doradztwo zarówno  w sferze stosunku pracy jak i pozapracowniczych form zatrudnienia, w szczególności w tematyce rozwiązania stosunku pracy, ochrony przed roszczeniami opartymi o mobbing i dyskryminację oraz sporów pracowniczych.

Reprezentacja Klienta w powyższym zakresie polega również na występowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości, jak również na opracowywaniu dokumentacji pracowniczej i uregulowań wewnętrznych, w tym umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji.

Prawo karne i procedura karna

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie prawa karnego, prawa karnego procesowego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych gospodarczych i skarbowych.

Świadczymy usługi poprzez wstępną analizę problematyki stanowiącej przedmiot danego postępowania, reprezentację  stron w procesie karnym na etapie postępowania przygotowawczego – śledztwa i dochodzenia, postępowania sądowego oraz postępowania wykonawczego.

Występujemy zarówno w roli obrońców po stronie podejrzanych i oskarżonych, jak i po stronie pokrzywdzonych, a następnie oskarżycieli posiłkowych.

Prawo administracyjne i procedura administracyjna

Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi.

Z uwagi na fakt, iż prawo administracyjne jest rozległą dziedziną prawa, zawierającą uregulowania między innymi z zakresu prawa budowlanego, oświatowego, czy też prawa ochrony środowiska,  oferujemy naszym Klientom kompleksową obsługę prawną polegającą na fachowym doradztwie prawnym, reprezentacji przed organami administracji publicznej wszystkich szczebli oraz w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym